Kalastuslain (379/2015) mukainen kalastuksen rajoittamispäätös saimaannieriänsuojelemiseksi 1.5.2024 – 31.12.2029, Liittokivi-Ruokovesi ja Yövedenosakaskunnissa (Mikkeli, Puumala)

Päätös ja asia
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.04.2024 antamallaan päätöksellä POSELY/866/2024 rajoittanut kalastusta kalastuslain
(379/2015) 53 §:n ja 54 §:n perusteella saimaannieriän suojelemiseksi Liittokivi-Ruokovesi ja Yöveden osakaskunnissa päätöksestä ilmenevällä tavalla.
Rajoitukset näkyvät 1.5.2024 alkaen maa- ja metsätalousministeriön karttapalvelussa www.kalastusrajoitus.fi.
Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä
Tämä yleistiedoksianto sekä edellä mainittu päätös on julkaistu 16.04.2024
ELY-keskuksien verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiantoa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävänä valitusajan loppuun asti.
Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea kalastuslain 124 §:n nojalla valittamalla muutosta Itä-
Suomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Määräaika valituksen jättämiseksi päät￾tyy 07.06.2024 klo 16.15.
Lisätiedot Kalatalousasiantuntija Teemu Hentinen, puhelin 0295 024 037, sähköposti
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kalatalousalueen kokous 12.04.2024

Puumalan kalatalousalueen kokous pidettiin 12.4. klo 13 kunnantalolla valtuustosalissa. Kokouksessa puheenjohtajana toimi Harry Härkönen ja pöytäkirjanpitäjänä Mika Tiimonen. Kokouksessa oli paikalla 15 äänioikeutettua edustajaa ja heillä yhteensä 30 ääntä. Lisäksi oli viisi muuta osallistujaa.

Hallitukseen valittiin Timo Reponen, Mika Tiimonen ja Kalevi Kotro sekä Allan Mäkelän tilalle Aarno Puttonen vuoden 2024 loppuun. Hallituksessa jatkavat Hannu Launonen, Heikki Reponen ja Simo Parri vuoden 2025 loppuun sekä Antti Laine ja Mikko Mäntnen vuoden 2024 loppuun.

Hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin Mika Tiimonen ja varapuheenjohtajaksi Simo Parri. Puheenjohtajasta äänestettiin, kun paikalle oli tarjolla kaksi ehdokasta. Äänestyksessä Mika Tiimonen sai 17 ääntä ja Simo Parri 12 ääntä.

Katso muut asiat pöytäkirjasta

Kalastuslain (379/2015) mukainen päätös alueellisista kalastuksensäätelytoimenpiteistä Puumalan kalatalousalueella 1.3.2024 – 31.12.2030 (Puumala,Ruokolahti, Mikkeli, Juva)

Pohjois-Savon ELY-keskus rajoittaa kalastusta haetun neljän määräyksen sijaan kolmen osalta. Yövedellä ja Ruokovedellä saimaannieriän suojelemiseksi ELY-keskus asettaa myöhemmin rajoituksia. ELY-keskus rajoittaa kalastuslain (379/2015) 53 §:n nojalla
kalastusta Puumalan kalatalousalueella vuosina 2024–2030 seuraavasti:


1) Yöveden Hampunsalmessa kielletään ympärivuotisesti verkkokalastus, kuva 1.

2) Kalastus pinta- ja välivesiverkoilla on kielletty, kielto ei koske solmuväliltään alle 22 mm muikkuverkkoja. Rajoitus asetetaan koko kalatalousalueelle ja koskee kohojen avulla pintaan tai väliveteen asetettavia verkkoja.
3) Saimaalla, yli kahdeksan (8) metriä syvillä vesialueilla, on kielletty solmuväliltään 22-54 mm verkot.


Tämän päätöksen mukaiset kalastusta koskevat rajoitukset on merkitty Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ylläpitämään kalastusrajoituspalveluun (www.kalastusrajoitus.fi). Kalastuksessa on noudatettava tämän päätöksen ohella myös muita kalatalousalueen ja/tai vesialueen omistajien sekä kalatalousviranomaisen asettamia
päätöksiä ja lupaehtoja sekä kalastuslain ja -asetuksen mukaisia säädöksiä

Katso koko päätös perusteluineen tästä